Czym są odpady medyczne?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Czym są odpady medyczne?

Działalność placówek szpitalnych, przychodni lub aptek zawsze generuje określone ilości zbędnych materiałów, które należy poddać legalnemu odbiorowi i ekologicznemu zagospodarowaniu.

Substancje w formie ciekłej lub stałej mogą stwarzać poważne zagrożenie dla środowiska, dlatego ich utylizacja musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami. W dzisiejszym poradniku opiszemy dokładnie, czym są pozostałości medyczne i co wchodzi w zakres tego pojęcia. Zapraszamy do lektury!

Odpady medyczne — definicja i specyfika składowania

Regulacje dotyczące definicji i procedur odbioru odpadów medycznych zawiera Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z jej zapisami, pod tym pojęciem kryją się śmieci „powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny”. Ogólnikowy charakter tego sformułowania wymagał dalszych kroków w celu standaryzacji procedur gospodarowania pozostałościami niebezpiecznymi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi precyzuje zasady segregacji i przydziela obowiązki konkretnym podmiotom, które świadczą usługi zdrowotne.

Zasady przechowywania pozostałości po procedurach medycznych

Przechowywanie i odbiór śmieci medycznych wymaga zachowania określonych środków ostrożności. Przede wszystkim należy je umieszczać w jednorazowych pojemnikach, jakie wykazują zwiększoną odporność na rozerwanie, pęknięcie i przekłucie. Dopuszczalne jest również składowanie niektórych pozostałości w polietylenowych workach pod warunkiem, że umieszczone tam przedmioty będą wolne od ostrych krawędzi.

Należy trzymać się zasady wypełniania maksymalnie do 2/3 teoretycznej pojemności torby na śmieci. Wszystkie miejsca składowania i odbioru wymagają odpowiedniego oznakowania. Zamknięcie pełnego pojemnika trzeba odnotować w dokumentacji.

To oczywiście tylko jedna z wielu zasad, jakim podlega składowanie i odbiór odpadów medycznych. Dlatego większość placówek służby zdrowia podejmuje decyzję o outsourcingu całego procesu do specjalistycznych firm, które przejmują na siebie wszystkie zadania i dostarczają niezbędnych narzędzi. Dopełnienie formalności ustawowych pozwala z pozytywnym skutkiem przebrnąć przez rygorystyczne kontrole organów państwowych i uniknąć dotkliwych kar.

Rodzaje odpadów medycznych

W polskim prawie funkcjonuje wiele kategorii odpadów, do których przypisano konkretne kody klasyfikacyjne. Poszczególne oznaczenia śmieci szczegółowo omówiliśmy w innym artykule na naszym blogu, dlatego już teraz zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami. Tutaj jedynie wspomnimy o najważniejszych rodzajach śmieci medycznych, do których należą m.in.:

  • narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki,
  • części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania,
  • odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego,
  • chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,
  • leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
  • resztki amalgamatu dentystycznego,
  • zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych,
  • pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych,
  • i wiele innych.

Odpady medyczne podlegają różnym metodom odbioru i utylizacji, w zależności od danej kategorii. Do najczęściej spotykanych zaliczamy termiczne przekształcanie śmieci, czyli spalanie w wyznaczonych miejscach. Temperatura pieca musi być wyższa niż 850 stopni dla odpadów zwykłych. Natomiast śmieci medyczne oznaczone jako niebezpieczne wymagają już spalania w temperaturze co najmniej 1100 stopni.

Odbiór i utylizacja pozostałości medycznych

Klasyfikacja zbędnych materiałów i substancji medycznych ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi. Normy prawne wymuszają na placówkach zdrowotnych wdrożenie restrykcyjnych procedur kontrolnych, jakie mają zagwarantować bezpieczeństwo dla osób i środowiska naturalnego. Dzięki temu śmieci oznaczone jako niebezpieczne mogą być umieszczone w odpowiednich miejscach i poddane zniszczeniu.

Sprawdź pozostałe artykuły na naszym blogu i zapoznaj się z kompleksową ofertą Gruzy.pl, która obejmuje m.in. odbiór odpadów medycznych i przekazanie ich do punktów utylizacji.

 

Czym są odpady medyczne?

Czym są odpady medyczne?

 

Zobacz też:

Czym są odpady organiczne?
Kontener na odpady budowlane Ostrołęka
Kontener na odpady budowlane Ostrów Mazowiecka
Co to są odpady opakowaniowe?
Gdzie wyrzucać worki po cemencie?
Gdzie wyrzucać stare ubrania?