Hierarchia postępowania z odpadami

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Hierarchia postępowania z odpadami

Ilość wytwarzanych śmieci może wymknąć się spod kontroli, jeśli wytwórcy i posiadacze odpadów nie wdrożą odpowiednich procedur radzenia sobie z tym problemem.

Stworzenie jasnej struktury postępowania z pozostałościami pomaga w lepszej organizacji zadań i wzmacnia efektywność procedur recyklingu. Dowiedz się, na czym polega właściwa hierarchia działań i jakie przynosi rezultaty.

Na czym polega hierarchia sposobów postępowania ze śmieciami?

Na przestrzeni lat opracowano wiele sposobów gospodarowania śmieciami. Niektóre z nich wymagają ciągłej aktualizacji i dostosowania do zmieniających się warunków ekonomicznych. Hierarchia postępowania z odpadami wprowadza spodziewany ład i ułatwia ustalanie priorytetów. Jest to kluczowy element działań prewencyjnych, które mają na celu opanowanie wyzwań współczesności.

Opisywana dzisiaj hierarchia stanowi oficjalny dokument Parlamentu Europejskiego w formie dyrektywy. Jej uchwalenie w 2008 roku stanowiło ważny krok dla systematyzacji procesów. Oto filary nowej strategii, jaka prowadzi do wypracowania skutecznych sposobów postępowania z różnorodnymi typami pozostałości:

 1. Zapobieganie powstawaniu odpadów.
 2. Przygotowanie pozostałości do ponownego wykorzystania.
 3. Recykling.
 4. Różnorodne metody odzysku.
 5. Unieszkodliwianie.

Zestaw metod radzenia sobie ze śmieciami zapewnia maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Na liście oczekiwanych korzyści znajduje się również znaczna redukcja ilości śmieci, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i promowanie ekologicznych technologii w biznesie.

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Punktem wyjścia dla pozostałych działań w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu. Ten etap obejmuje wiele sposobów technicznych, organizacyjnych i edukacyjnych, jakie mają na celu propagowania produktów wielokrotnego użytku i wdrożenie zrównoważonego postępowania z żywnością.

Na liście sprawdzonych sposobów znajdziemy m.in.:

 • promowanie świadomej konsumpcji,
 • wydłużenie cyklu życia produktów,
 • zachęcanie do naprawy sprzętu elektronicznego,
 • wspieranie dostępności części zamiennych,
 • propagowanie badań nad usprawnieniem technik wydobywania kopalin,
 • tworzenie ram legislacyjnych dla dokonywania darowizn produktów spożywczych,
 • ograniczanie zawartości substancji niebezpiecznych w produktach wypuszczonych na rynek.

Przygotowanie odpadów do ponownego wykorzystania

Uchwalona w PE hierarchia sposobów postępowania z odpadami skupia się także na segregacji przedmiotów pod kątem ich przydatności do ponownego wykorzystania. Główną metodą gospodarowania pozostaje tutaj przygotowanie elementów do recyklingu, a także stworzenie zachęty ekonomicznej dla producentów, którzy zastosują rozwiązania z możliwością łatwej naprawy.

Recykling odpadów

Na trzecim miejscu hierarchii znajdują się czynności segregacyjne, jakie dostarczą surowców bazowych do produkcji nowych elementów. Cały proces rozpoczyna się już w momencie formowania decyzji konsumenckich. Działania edukacyjne powinny wspierać świadome zakupy i wskazywać sposoby zrównoważonej konsumpcji.

Wybory dokonywane przez klientów (np. zakup produktów w opakowaniach nadających się do ponownego przetworzenia) stanowią czynnik motywujący producentów do rewizji starego podejścia do gospodarowania śmieciami. Hierarchia postępowania z odpadami wyraźnie przyczynia się do redukcji materiału zalegającego na wysypiskach.

Odzysk odpadów

Czwarte miejsce w piramidzie hierarchicznej przypada działaniom na rzecz odzysku. Polegają one na wdrożeniu właściwych sposobów postępowania na etapie projektowym. Zmiana modelu funkcjonowania linii produkcyjnej przekłada się na lepsze wykorzystanie materiałów i redukcję strat.

Hierarchia gospodarowania odpadami promuje zakłady recyklingu przez tworzenie dla nich korzystnego środowiska legislacyjnego.

Unieszkodliwianie odpadów

Zalegające śmieci niemożliwe do odzyskania należy unieszkodliwić zgodnie z normami ekologicznymi. Do najczęściej stosowanych sposobów utylizacji możemy zaliczyć:

 • składowanie w wyznaczonych miejscach,
 • kompostowanie,
 • spalanie,
 • destylację rozkładową,
 • fermentację metanową,
 • tworzenie paliwa alternatywnego.

Założenia hierarchii postępowania z odpadami koncentrują się na lepszym wykorzystaniu zasobów i zniesieniu zagrożeń dla środowiska naturalnego. Dowiedz się więcej dzięki lekturze artykułów na blogu gruzy.pl, gdzie analizujemy zagadnienia z dziedziny świadomego i ekologicznego gospodarowania śmieciami.

 

Hierarchia postępowania z odpadami

Hierarchia postępowania z odpadami

 

Zobacz też:

Jak działa spalarnia odpadów?
Kontener na odpady budowlane Pabianice
Kontener na odpady budowlane Piaseczno
Gdzie wyrzucać ziemię?
Wynajem kontenera na śmieci
Jak obniżyć ceny wywozu gruzu?