Kody odpadów medycznych i ich klasyfikacja

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Kody odpadów medycznych i ich klasyfikacja

Pozostałości sztuczne i biologiczne są nieodłączną częścią działalności służby zdrowia. Powstają w szpitalach, klinikach, laboratoriach i innych placówkach medycznych, będąc rezultatem leczenia pacjentów oraz prowadzenia badań diagnostycznych.

Ze względu na wysokie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, wymagają specjalnego postępowania i odpowiedniej klasyfikacji. Przedstawiamy katalog zgodny z aktualnymi przepisami i kody przypisane do każdej pozycji. Sprawdź, do jakiej kategorii powinieneś przypisać własne odpady i jak je legalnie utylizować.

Klasyfikacja podstawowa dla odpadów medycznych

Pozostałości po procedurach medycznych podlegają podziałowi ze względu na źródło ich powstawania, skład chemiczny i stopień zagrożenia dla środowiska. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi przedstawia wiele rodzajów pozostałości i przypisuje do nich określony kod liczbowy. Dzięki temu łatwiej jest segregować śmieci według odpowiedniej kategorii i przekazywać je do dalszej utylizacji.

Kluczowe znaczenie dla naszych analiz ma klasyfikacja odpadów medycznych uznanych jako niebezpieczne. O tym, czy dane przedmioty lub substancje znajdą się w gronie śmieci zagrażających środowisku, decydują wartości graniczne ich składu. Niektóre związki stosowane w medycynie (biocydy, substancje zakaźne, środki fitofarmaceutyczne) mają udowodnione właściwości toksyczne i nie mogą być mieszane z innymi odpadami.

Główna klasyfikacja obejmuje 3 grupy pozostałości, jakie spotykamy na co dzień w placówkach służby zdrowia. Należą do nich:

 • grupa 1 — zakaźne,
 • grupa 2 — niebezpieczne inne niż zakaźne,
 • grupa 3 — inne niż niebezpieczne

Do każdej z tych grup ustawodawca przyporządkował zestaw kilkudziesięciu kodów z klasyfikacji śmieci, pod którymi kryją się konkretne przedmioty i substancje. Zwięzły charakter niniejszego poradnika uniemożliwia wskazanie wszystkich rodzajów pozostałości. Jednak poniżej skupimy się na najbardziej typowych i wymienimy najważniejsze kody odpadów medycznych.

Aktualne kody odpadów medycznych

W ramach klasyfikacji odpadów w służbie zdrowia znajdziemy pozycje, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie biologiczne. Oto najczęściej spotykane oznaczenia:

 • 18 01 01 — narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki,
 • 18 01 02 — części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania,
 • 18 01 03 — inne materiały, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt,
 • 18 01 04 — inne pozostałości niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy),
 • 18 01 06 — chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,
 • 18 01 07 — chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06,
 • 18 01 08 — leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
 • 18 01 10 — odpady amalgamatu dentystycznego,
 • 18 01 80 — zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych,
 • 18 01 81 — zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80,
 • 18 01 82 — pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.

Zasady identyfikacji i przetwarzania odpadów z poszczególnych grup

Podział na różne odpady medyczne i kody przypisane do każdej kategorii ułatwiają identyfikację pozostałości niebezpiecznych i dostarczają klarownych mechanizmów kontroli. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zawiera szereg wytycznych odnośnie do składowania i utylizacji elementów z przedstawionej klasyfikacji.

Jedną z nich jest zakaz zbierania medycznych odpadów zakaźnych poza miejscem ich wytworzenia. Wyjątkiem od tej regulacji może być jedynie sytuacja świadczenia usług zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta poza oficjalną placówką. Wówczas wytwórca odpadów zakaźnych musi niezwłocznie dostarczyć je do pomieszczeń spełniających warunki legalnego i bezpiecznego magazynowania.

Utylizacja odpadów według klasyfikacji

Unieszkodliwienie pozostałości zakaźnych następuje metodą termicznego przetwarzania w specjalistycznych spalarniach, poprzedzonego uzyskaniem zezwolenia od marszałka województwa. Klasyfikacja śmieci medycznych i przypisane im kody są odpowiedzią na długo wyczekiwana ujednolicenie procedur. Zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa i tworzą przejrzystą strukturę dla firm zajmujących się odbiorem i utylizacją.

Zapoznaj się z ofertą firmy Gruzy.pl i skorzystaj z opcji odbioru śmieci zgodnie z obowiązującymi kodami i klasyfikacją.

 

Kody odpadów medycznych

Kody odpadów medycznych

 

Zobacz też:

Kto może uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?
Kontener na odpady budowlane Płock
Kontener na odpady budowlane Płońsk
Kod odpadu gruzu budowlanego
Gdzie wyrzucać odpady elektro?
Gdzie wyrzucać puszki po farbie?