Na czym polega gospodarka odpadami komunalnymi?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Z 1 stycznia 2022 roku znaczącej zmianie uległo pojęcie odpadów komunalnych, z którego usunięto między innymi odpady budowlane i rozbiórkowe.


Jest to o tyle istotne, że w pewnym stopniu zmienia się także system gospodarki odpadami w kontekście wykorzystanych środków technicznych i organizacyjnych przeznaczonych na ten cel.
Na czym polega gospodarka odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji ustawy o odpadach z 17 listopada 2021 roku?

 • Co definiuje odpady komunalne?
 • Jakie są źródła pochodzenia odpadów komunalnych?
 • System gospodarki odpadami – czym jest?
 • Do czego prowadzi współpraca pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu gospodarowania odpadami?

Gospodarka odpadami komunalnymi – definicja odpadów

Odpadami komunalnymi są odpady, które powstają w gospodarstwach domowych bądź pochodzą od innych wytwórców odpadów, jednak ze względu na swój skład i charakter wykazują podobieństwo do odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Odpady komunalne – źródła pochodzenia:

 • Gospodarstwa domowe

W skład takich odpadów wchodzą: papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, metale, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte akumulatory oraz baterie, odpady wielkogabarytowe (materace, meble).

 • Inne źródła niż gospodarstwa domowe

Warunkiem jest, by odpady były podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych.

Odpadami komunalnymi nie są odpady pochodzące z:

 • Produkcji;
 • Rolnictwa;
 • Leśnictwa;
 • Rybołówstwa,
 • Zbiorników bezodpływowych,
 • Sieci kanalizacyjnej
 • Oczyszczalni ścieków;
 • Pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Utrzymanie czystości i porządku w poszczególnych gminach zalicza się do zadań priorytetowych, tworzących warunki do utrzymania i rozwoju skupisk ludzkich.

Zakres działania w przedmiotowej sprawie obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości, niezależnie od ich statusu prawnego. Innymi słowy, każdy podmiot wytwarzający odpady komunalne musi znaleźć się w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Procesy gospodarowania odpadami komunalnymi:

 • Zbieranie;
 • Transport;
 • Przetwarzanie odpadów;
 • Nadzór nad tego rodzaju działaniami;
 • Monitorowanie miejsc unieszkodliwiania odpadów.

Zbieranie odpadów

Zbieranie odpadów jest gromadzeniem ich w określonych miejscach przed transportem do miejsca przetwarzania. Zbieranie obejmuje także sortowanie, które nie prowadzi do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów.

Transport odpadów

Transport odpadów polega na przemieszczeniu materiału z miejsca jego gromadzenia do miejsca przetworzenia (składowanie, utylizacja, recykling). Transport odpadów musi wypełniać wszystkie przesłanki zawarte w przepisach środowiskowych i BHP. Transportem odpadów zajmuje się np. firma wywóz gruzu Dąbrowa Górnicza.

Przetwarzanie odpadów

Przetwarzanie odpadów ma na celu odzysk bądź unieszkodliwianie przetwarzanych materiałów. Dotyczy to także zadań przygotowawczych odpady do obróbki.

Nadzór nad procesem gospodarowania odpadami

Są to zadania mające zorganizować i umożliwić procesy logistyczne i technologiczne we wszystkich dziedzinach dotyczących gromadzenia, transportu i przetwarzania odpadów.

Monitorowanie miejsc unieszkodliwiania odpadów

Monitorowanie miejsc unieszkodliwiania odpadów dotyczy nie tylko kontroli funkcjonowania składowisk w kontekście poprawnego wykorzystania, zgodnego z ich przeznaczeniem. Jednostka nadzorująca powinna także określić typ składowiska pod kątem odpadów tam składowanych.

Dotyczy to:

 • Odpadów niebezpiecznych (N);
 • Odpadów obojętnych (O);
 • Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (IN).

Znaczenie gospodarki odpadami komunalnymi

Istotą sprawnego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami jest współpraca pomiędzy poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w tym procesie. Tylko w ten sposób można zapewnić korzyści społeczne, finansowe i środowiskowe odczuwalne przez większość lub nawet wszystkich uczestników systemu.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

Zobacz też:

Na czym polega prawidłowy recykling odpadów?
Gdzie wyrzucać drewno?
Wynajem kontenerów na śmieci cena
Wywóz śmieci z budowy
Kontener na odpady budowlane Kielce
Kontener na odpady budowlane Kłodzko