W czym pomoże nam katalog odpadów?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Kiedy powstał katalog odpadów?

Katalog odpadów to dokument, którego początki sięgają początków XXI wieku. Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów rozpoczęło długi proces wprowadzenia porządków legislacyjnych w gospodarkę odpadami.

Celem tych zabiegów nie jest jedynie  zwiększenie biurokracji, ale wprowadzenie ładu do wszelkich działań, które odnoszą się do śmieci. Na katalogu odpadów bazują wszelkie decyzje administracyjne które otrzymują poszczególni przedsiębiorcy. Nic więc dziwnego w tym, że unifikuje on niejako także sposób postępowania z poszczególnymi nieczystościami. Chcąc wytwarzać, zbierać lub transportować odpady trzeba mieć odpowiednie zezwolenia, a za ich brak grożą ogromne kary finansowe. Katalog odpadów przyda się także na budowie, gdyż jego znajomość pozwoli w sposób optymalny zagospodarować odpady. Wśród najważniejszych grup odpadów wyróżniać tutaj można:

Jakie odpady z budowy znajdują się w katalogu odpadów?

  • Odpady z grupy „15”katalog odpadów uwzględnia wszelkie odpady opakowaniowe. Podczas inwestycji budowlanej spotykamy zazwyczaj takie nieczystości jak tworzywa sztuczna i papier. Nieczystości o kodzie 15 01 02 i 15 01 01 powinny być zagospodarowane w sposób selektywny w pojemnikach na nieczystości lub kontenerach, gdy ich ilość przekracza 1,1 M3. Odpady opakowaniowe mogą generować także ekipy budowlane. Do typowych przedstawicieli tak powstałych nieczystości zaliczamy np. butelki po wodzie mineralnej.
  • Odpady z grupy „17” – temat wywozu odpadów budowlanych poruszany był przez nas wielokrotnie. Dla przypomnienia warto jednak wspomnieć, że odpady powstające na budowach są opisywane przede wszystkim takimi kodami jak: 17 06 04, 17 09 04, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 i 17 03 80. Firmy budowlane muszą prowadzić ewidencję odpadów, a każdy odbiór potwierdzać w systemie BDO. Wygodną ofertę kontenerów na odpady budowlane przygotowała nasza firma.
  • Odpady z grupy „20” – wiele firm budowlanych pomija kwestię odpadów komunalnych, gdyż nie jest świadoma że powstają one przy okazji różnego rodzaju prac. Niesegregowane zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 należy wywozić oddzielnie i nie wolno ich mieszać z odpadami budowlanymi. Ta zasad obowiązuje również w przypadku odwrócenia tego procesu.

 

Co znajdziemy w katalogu odpadów?

Co znajdziemy w katalogu odpadów?

Czym jest katalog odpadów dla firmy budowlanej?

Katalog odpadów i praca z tym dokumentem nie należy do najprostszych. Wiedzą o tym osoby, które nie tylko bezpośrednio zajmują się środowiskiem, ale i muszą posługiwać się nim w innych celach. Do drugiej z wymienionych grup zaliczają się z pewnością przedstawiciele firm budowlanych. W dzisiejszych czasach trzeba bowiem zadbać nie tylko o to, aby prace remontowe lub konstruktorskie wykonane były zgodnie ze sztuką, ale i o kwestie środowiskowe. W naszym kraju klasyfikacja odpadów ustalana jest przez Ministra Klimatu. Najnowsza wersja katalogu odpadów pochodzi z 2 stycznia 2020 i oprócz podziału nieczystości wraz z ich kodami zawiera także ogólne informacje na temat ich transportu i składowania.

Jest to niezwykle istotne w kontekście dalszego postępowania z odpadami. Wiedząc, jakie śmieci powstają na naszej budowie musimy podjąć odpowiednie kroki, aby w sposób należyty się ich pozbyć. Biegłe poruszanie się po katalogu odpadów ogranicza ryzyko związane z dostaniem się nieczystości w niepowołane ręce, co może skutkować niekontrolowaną emisją substancji do gleby, wód lub powietrza.

Z perspektywy przedsiębiorstwa budowlanego najistotniejsze są odpady zawarte w grupie „17”. Można w niej znaleźć takie odpady jak np.:

  • Różnego rodzaju gruz oznaczony jako: 17 01 01, 17 01 02 i 17 01 07,
  • Odpadową papę oznaczoną jako: 17 03 80,
  • Materiały izolacyjne oznaczone jako: 17 06 04,
  • Odpady poremontowe zmieszane oznaczone jako: 17 09 04.

Incydentalnie na budowach powstają także odpady niebezpieczne. W katalogu odpadów wyróżnione są one gwiazdką (*). Utylizację tego rodzaju odpadów musimy powierzyć wyspecjalizowanym podmiotom, które posiadają np. decyzję administracyjną, pozwalającą na przewóz niebezpiecznych towarów zgodnie z międzynarodowymi przepisami ADR (Europejska Umowa o Międzynarodowym Transporcie Drogowym Towarów Niebezpiecznych).

Zobacz też:

Gdzie znaleźć harmonogram wywozu odpadów?
Kontener na odpady budowlane Oława
Kontener na odpady budowlane Oleśnica
Sprzątanie po imprezach masowych i eventach
Co to są odpady remontowo budowlane?
Jak powinna przebiegać utylizacja odpadów budowlanych?