Kto może uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Kto może uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Powszechnym problemem we współczesnej gospodarce staje się masowa produkcja śmieci. Należy wdrożyć efektywne metody zarządzania i kontroli w celu ochrony środowiska naturalnego, które coraz mocniej odczuwa negatywne konsekwencje działalności człowieka.

W większości państw europejskich obowiązują przepisy prawne regulujące proces produkcji, składowania i utylizacji pozostałości. Jednym z wymogów odpowiedzialnej gospodarki odpadami jest obowiązek uzyskania pozwolenia na ich wytwarzanie. Kto może otrzymać taki dokument? Sprawdź to!

Kto jest wytwórcą odpadów?

Urzędowa decyzja o wydaniu zezwolenia na wytwarzanie rozmaitych odpadów zawiera kilka kluczowych definicji prawnych. Podmiot ubiegający się o pozwolenie staje się wytwórcą śmieci wówczas, gdy jego codzienna działalność doprowadza do powstania nowych lub zmiany charakteru już istniejących pozostałości (np. na skutek obróbki).

Najlepiej wyjaśnić te kwestie na przykładzie firm z rynku budowlanego. Wszelkie czynności rozbiórkowe i remontowe generują ogromne ilości gruzu. Wówczas mianem wytwórcy określimy podmiot świadczący profesjonalne usługi. Decyzja na wytwarzanie odpadów nakłada na przedsiębiorcę szereg dodatkowych obowiązków, które wynikają z zapisów stosownej ustawy.

Różnice między wytwórcą a posiadaczem odpadów

Wiele wątpliwości wzbudzają pozornie zrozumiałe terminy, których nie należy traktować jako tożsame. Wprawdzie wytwórca śmieci może jednocześnie pozostawać ich posiadaczem, lecz nie jest to obowiązkowe. Mówiąc najprościej – wytwórca doprowadza do wygenerowania śmieci, natomiast posiadacz odpowiada za legalne i ekologiczne zarządzanie masą składowanych śmieci na podstawie otrzymanego zezwolenia.

Z punktu widzenia prawa takie rozróżnienie ma ogromne znaczenie praktyczne. W związku z nowelizacją z 2020 roku, na wytwórców spadły obowiązki związane z przygotowaniem i wysyłaniem sprawozdań w BDO, a także prowadzenie rzetelnej ewidencji. Pozwolenie w formie decyzji urzędowej bierze na cel ujednolicenie reguł wytwarzania śmieci w polskiej rzeczywistości gospodarczej.

Kogo dotyczy pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Przechodzimy teraz do meritum naszego poradnika. Za chwilę opowiemy, dla kogo pozwolenie na wytwarzanie odpadów stanowi wymóg prawny. Polski system legislacyjny narzuca ten obowiązek wytwórcom pozostałości zwykłych i niebezpiecznych powyżej pewnej ilości.

W przypadku odpadów zwykłych mieszanych, zezwolenie jest wymagane po przekroczeniu 5000 megagramów na rok (1 Mg równa się 1 tonie). Dla odpadów niebezpiecznych wartość umowna spada do zaledwie 1 Mg/rok. Zatem jeśli w ciągu roku kalendarzowego wytwarzasz powyżej 1 tony pozostałości określonych jako niebezpieczne, musisz ubiegać się o stosowne zezwolenie. Należy przy tym zaznaczyć, że decyzja o wydaniu pozwolenia może nastąpić znacznie wcześniej, na bezpośredni wniosek zainteresowanej strony.

Organem właściwym do wydania decyzji administracyjnej jest marszałek województwa. Okres obowiązywania pozwolenia podlega indywidualnej ocenie w urzędzie. Nie może być jednak dłuższy niż 10 lat. Po upływie tego terminu wnioskodawca musi ponownie przejść procedurę aplikacyjną i uzyskać nową zgodę na wytwarzanie śmieci.

Jakie obowiązki wynikają z pozwolenia?

Jak można się domyślać, decyzja o pozwoleniu na generowanie śmieci pociąga za sobą określone wymogi dla wytwórcy. Pierwsze miejsce na liście nowych obowiązków zajmuje rejestracja w bazie danych, a także prowadzenie szczegółowej ewidencji i sprawozdawczości. Gospodarowanie śmieciami zgodne z systemem BDO wymusza na firmach wdrożenie restrykcyjnych procedur kontrolnych, co ma pozytywne skutki dla środowiska.

Na przestrzeni ostatnich lat udało się znacznie zredukować ilość nielegalnych wysypisk. Dotkliwe kary za nieprzestrzeganie przepisów o segregacji popychają przedsiębiorstwa w stronę ekologicznej i zrównoważonej produkcji. Zezwolenie na wytwarzanie odpadów staje się czynnikiem motywujących do większej transparentności.

Dowiedz się więcej o pozwoleniach, zmianach legislacyjnych i metodach skutecznej gospodarki odpadami. Zapoznaj się z pozostałymi artykułami na naszym blogu, gdzie regularnie zamieszczamy ciekawe artykuły i przyczyniamy się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród polskich firm.

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 

Zobacz też:

Odpady radioaktywne i ich utylizacja
Kontener na odpady budowlane Police
Kontener na odpady budowlane Polkowice
Gdzie wyrzucać tworzywa sztuczne?
Gdzie wywozić gruz?
Worki na gruz z odbiorem